Obchodní podmínky

Reklamační protokol [DOC ~ 47kB]

Odstoupení od smlouvy [DOC ~ 48.5kB]

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydávány společností Techtek Energy s.r.o., IČ 06870121 (nejsme plátci DPH), se sídlem Slavíčkova 6, 638 00 Brno a korespondenční adresou Smetanova 2359/6, 67801 Blansko, Czech Republic, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně pod spisovou značkou C 92584 (dále jen „Prodávající“) a upravují vztahy vzniklé z kupní smlouvy mezi Prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jen „Kupující“).

Pro účely těchto VOP se rozumí Kupujícím jakákoli osoba, která objednává zboží prodávané Prodávajícím a uzavírá kupní smlouvu na toto zboží.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním za účelem uzavření smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním (odesláním) objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby internetového nebo telefonního operátora a kupujícího a Prodávající neúčtuje žádné poplatky vyjma například smluvní přepravy

 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění (Zboží) Kupujícím

 3. uzavíraná smlouva není uzavírána s opakovaným předmětem plnění, ani na dobu neurčitou

 4. ceny zboží jsou na internetových stránkách www.techtek.cz a www.techtek.sk provozovaných Prodávajícím uváděné včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady

 5. pokud je na straně Kupující spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (vyjma dále uvedených případů), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího k čemuž je možné využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Techtek na adrese: http://www.techtek.cz/stranka/5/obchodni-podminky

 1. v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

 2. v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že požadované plnění (Zboží) označí a vloží do košíku, odešle objednávku a Prodávající tuto potvrdí. V případě e-mailové nebo telefonické objednávky je kupní smlouva uzavřena doručením potvrzení Prodávajícím o uzavření kupní smlouvy. Před potvrzením objednávky je kupujícímu doručeno potvrzení o doručení objednávky k jejímu zpracování, což není považováno za potvrzení objednávky.

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil a tyto změnit. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli chyby při přenosu dat. Uzavření smlouvy je potvrzeno Kupujícímu informativním emailem odeslaným na e-mail zadaný Kupujícím.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém bez jakýchkoli cizojazyčných verzí a veškeré vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí kupní cenu.

Prodávající dodává zboží s výhradou vlastnického práva, proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající splní povinnost odevzdat zboží, tím, že:

 1. umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí

 2. v případě odeslání zboží Kupujícímu - podnikateli, je zboží odevzdáno Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožněním Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

 3. v případě odeslání zboží Kupujícímu - spotřebiteli je zboží odevzdáno Kupujícímu až jakmile mu je zboží odevzdáno dopravcem

Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení a není-li jakost a provedení ujednány, pak je zboží dodáno pro účel obvyklý.

Zboží je zabaleno podle zvyklostí a nejsou-li tyto pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Obdobně je zboží zabaleno i pro přepravu.

Dodané zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

V případě prodlení kterékoli strany převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Odpovědnost Prodávajícího

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím

 4. vyplývá-li to z povahy zboží

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

 2. na odstranění vady opravou zboží

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny

 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sděluje, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Techtek s.r.o., Slavíčkova 411/6, 63800, Brno Česká republika. K odstoupení je možné využít vzorový formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěný na internetových stránkách https://www.techtek-shop.eu/cz_cs/stranka/5/obchodni-podminky

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Po odstoupení jsou spotřebiteli vráceny stejným způsobem všechny prostředky, které od něj Prodávající přijal, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Odstoupení v ostatních případech

Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a v případě e-shopu se jedná o ceny aktuální.

Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

V případě zboží na objednávku je aktuální cena sdělena Kupujícímu a tato jím musí být potvrzena.

VI. Způsoby dodání

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je zasíláno kupujícímu Českou poštou, a to zpravidla při objednávkách do 15.00 hodin v daný pracovní den, jinak následující pracovní den. Výjimkou je zboží na objednávku, kdy je následně s Kupujícím sjednáván termín dodání a cena. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu za ceny dle přepravce.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je možné prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od  30. 4. 2016 a ruší předchozí znění VOP.